top of page

СПРАВОЧНИК НА ВРЪЧВАНИТЕ ПРИЗОВКИ И СЪОБЩЕНИЯ В НАКАЗАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Този раздел съдържа обобщена информация за различните съдебни документи и е предназанчен да помогне в разбирането на някои призовки и документи, които обикновено се връчват в началната фаза на наказателното производство и в много случаи представляват изненада за адресата. 

 

Съобщение за образувано наказателно производство в Италия, чл. 169 Ит. НПК (Италиански наказателно-процесуален кодекс)


Когато прокурорът е запознат с местонахождението или местожителстово на заподозрения в чужбина, той / тя го приканва да избере съдебен адрес на територията на Италия, за да позволи последващи уведомления. На този етап е силно препоръчително заподореният да потърси адвокат, койтода го представлява в наказателното производство и да  посочи съдебен адрес в кантората на избрания адвокат. Бавенето и нереагирането на тази призовка няма да помогне по никакъв начин, нито ще възпрепятства процеса. Ако в 30 дни от получаване на призовката не се посочи съдебен адрес, ще се назначи служебен адвокат, на когото ще бъдат връчвани по-нататъшните уведомления. (Противно на всеобщо разпространеното мнение сред българските граждани, служебният адвокат, не е безплатен адвокат.)

Проверка за идентифициране, избор на съдебен адрес и евентуално назначаване на защитника - чл. 349, 161 и 96 от Наказателно-процесуалния кодекс

Съдебната полиция може да пристъпи към идентифициране на заподозрения и на други лица, които могат да дадат информация за обстоятелствата, свързани с установяване на фактите. Когато съдебната полиция идентифицира заподозрения, тя го приканва да избере съдебен адрес за връчване на уведомленията съгласно чл. 161 Ит. НПК и може също да го прикани да назначи адвокат, чиято кантора да посочи като съдебен адрес. По принцип адвокат може да се избере и на по-късен етап, но с оглед максимално ефективна защита правата на заподозрения е препоръчително такъв да бъде посочен на възможно най-ранен етап.

Гаранционна информация и право на защита - членове 369 и 369-bis Ит. НПК

 

Заподозреният в извършването на престъплението и пострадалият от престъплението се уведомяват, когато прокурорът се подготвя да извърши неповторяем разследващ акт, на който адвокатът има право да съдейства.

 

Тези действия на разледването се състоят основно от неповторими технически проверки, претърсвания, инспекции, конфискации или при разпит или сравнение.

 

Гаранционната информация съдържа указание за законовите разпоредби, за които се предполага, че са нарушени, датата и мястото на фактите, в допълнение към подробностите на наказателното производство и името на прокурора. Също така трябва да съдържа и покана към заподозрения да избере адвокат или да съдържа информция за назначен служебен адвокат. В случай на назначен служебен адвокат, заподозреният може винаги да го смени с избран от него адвокат. Неизвършването на този вид уведомление/призовка или непълното уведомяване за гаранционната информация прави недействителни следствените мерки, извършени впоследствие от прокурора.

Призовка за явяване или за явяване за разпит - чл. 370 и чл. 375 Ит. НПК

Прокурорът, лично или по делегация на съдебна полиция, може да призове заподозрения да се яви, когато трябва да предприеме действия, които изискват присъствието му. Призовката за явяване съдържа: данните на заподозрения; ден, час и място на явяване и органа, пред който лицето трябва да се яви; вида на акта, за който е изготвена призовката; предупреждението, че прокурорът ще бъде в състояние да осигури принудителното съпровождане в случай на неявяване.

 

Когато лицето е призовано за разпит, в поканата се съдържа обвинението и обобщена информация за фактите, на които се основава то до този момент. 

Призовката трябва да се връчи най-малко три дни преди датата, определена за явяване.


 

Известие за приключване на разследването - член 415-bis Ит НПК

В края на разследването, когато не реши да поиска архивиране на делото (прекратяване), прокурорът уведомява заподозрения и защитника му за приключването на разследването.

 

Това известие може да бъде съобщено заедно с гаранционната информация (членове 369 и 369-bis Ит. НПК).

 

Известието съдържа обобщена информация за фактите, на които се основава обвинението с конкретно посочване на място и дата, както и с посочване на нормите, които се приемат за нарушени.

 

Известието  съдържа и предупреждението:

  • че документацията от тазледването/ следственото дело ще бъде депозирана в деловодството на прокуратурата и че заподозреният и неговият адвокат имат право да я разглеждат и копират;

  • че заподозреният има право в срок от 20 дни да представи писмена защита, да представи документи, да поиска нови мерки за разследване, да направи изявления или искане да бъде разпитан.

Призовка за фиксиране на предварително изслушване с искане за внасяне на обвинителния акт в съда - чл. 417 и чл. 419 Ит. НПК

След като е уведомил за приключването на разследването, прокурорът, ако възнамерява да повдигне обвинение, изготвя обвинителния акт и прави искане за внасяне на делото в съда до съдията, компетентен за предварителното заседание.

 

С призовката се уведомява за деня, часа и мястото на предварителното изслушване/заседание, заедно с искането за внасяне на делото в съда, направено от прокурора. Призовката се връчва на обвиняемия, неговия адвокат и на пострадалата страна.

 

Искането на прокурора за внасяне в съда съдържа, наред с други неща, данните на обвиняемия, на пострадалото лице, ясно и точно обобщение на фактите, на които се основава обвинението, посочването на източниците на доказателства, датата и подписа на съдията.

Решение за внасяне на делото в съда - чл. 424 и чл. 429 Ит. НПК

Съдията на предварителното изслушване е длъжен да прецени основателността на обвинителния акт и на аргументите на обвинението. След изслушване на страните в предварителното заседание, той постановява решение, с което да откаже или да потвърди внасянето на обвинението в съда. Решението за внасяне на делото в съда се постановява немотивирано. 
 

То се съобщава на обвиняемия, най-малко 20 дни преди датата, определена за първото заседание. 

Съобщението съдържа личните данни на обвиняемия и гражданските ищци, изявлението по ясен и точен начин на престъплението, посочването на източниците на доказателства, разпореждането на компетентния съдия, посочване на мястото, деня и часа на явяване, с предупреждение към обвиняемия, че в случай на неявяване ще бъде съдено задочно, в допълнение към датата и подписа на съдията и помощника, който му помага.

Постановление за директно призоваване за съдебен процес - чл. 550 и чл. 552 Ит. НПК

При някои по-леки или по-лесни за установяване престъпления, прокурорът може да изпрати директно в съда производството без да е необходимо да преминава през филтъра на предварителното изслушване. Постановлението, с което призовава директно за съдебен процес трябва да бъде връчено най-малко 60 дни преди заседанието на ответника, неговия адвокат и увреденото лице.

Постановлението съдържа: данните на обвиняемите и на другите частни лица, включително на гражданския ищец, с посочване на защитниците; ясно и точно изявление за предполагаемото престъпление; посочване на компетентния съдия, както и на мястото, деня и часа на съдебното заседание с предупреждение към подсъдимия, че ако не се яви, ще бъде съден задочно; известието, че подсъдимият има право да назначи защитник, в противен случай, ще бъде подпомаган от служебен адвокат; известието, че обвиняемият може да поиска съкратено съдебно производство или сключване на споразумение; известието на възможността да разгледа и копира следственото дело в деловодството на прокурора; датата и подписа на прокурора.

   КАНТОРА БЕРГАЛИО
     АДВОКАТИ С БЪЛГАРСКИ В ИТАЛИЯ 

bottom of page