top of page

Адвокатска кантора "Бергалио"

Адвокати с български в Италия

Пътнотранспортни произшествия, наказания, обезщетения за претърпени вреди

 

Важна част от нашата работа освен умишлените престъпления са пътно-транспортните произшествия, които по правило са непредпазливи престъпления. Прекалено високият им брой наложи някои промени в италианския Наказателен Кодекс, които влязоха в сила през 2016 г. Въведени бяха специфичните норми за Убийство при ПТП, чл. 589 Ит. НК и Телесна повреда при ПТП, чл. 590 Ит. НК. Тези норми предвиждат доста високи наказания за виновните, в сравнение с предишните. Драстично са увеличени и наказанията за шофьори, причинили вреди шофирайки под влиянието на алкохол или наркотични вещества. Новият чл. 589 бис Ит.НК предвижда наказание лишаване от свобода от две до седем години за причиняване на смърт вследствие нарушение на правилата за движение по пътищата, а ако виновният е бил под влиянието на алкохол или наркотици, то наказанието е лишаване от свобода от осем до дванадесет години, евентуално от пет до десет в определени случаи. 

 

Много често разследванията във връзка с ПТП се извършват посредством кинематична техника, която заедно с резултатите от аутопсията и планиметричните снимки, направени от полицията на мястото на произшествието при реконструкцията на инцидента, допринася значително за изясняването на обстоятелствата. Следователно преценката на наказателната отговорност на водача изисква технически разследвания, които по принцип се провеждат незабавно. За да може правата на жертвата на ПТП, респективно на наследниците или въобще на участниците да бъдат защитени по най-добър начин, е изключително важно в тази първа фаза на разследването засегнатата страна да привлече свой кинематичен експерт – вещо лице, което да подкрепи експерта-вещо лице, определен от прокуратурата. Това, както и редица други процесуални „детайли” налагат незабавното привличане на компетентен адвокат, който да се погрижи от самото начало за правата на засегнатото лице.

 

Успоредно с въпроса за наказателно-правната отговорност на извършителя, се поставя и проблема за гражданско-правната отговорност на извършителя и задължението за обезщетение на вредите, причинени на пострадалото лице или в случай на смърт, на неговите наследници. Адвокатът тук се грижи за реализиране на оптималната сума във възможно най-кратки срокове, което в Италия по принцип е проблемно. Най-добрият вариант за реализация правата на жертвата е като граждански ищец в рамките на наказателния процес. Това е така, защото наказателният процес по правило е по-кратък от гражданския, а освен това ако граждански иск бъде заведен отделно, то делото може да бъде спряно до приключване на наказателното производство.

 

Във всеки случай, трябва да се има предвид, че в редица случаи най-доброто решение може да бъде извънсъдебно споразумение със застрахователното дружество на извършителя. Работата на адвоката в този случай е изключително важна, защото само опитният адвокат може да постигне максимално обезщетение и да предприеме нужното, за да съкрати сроковете до получаването му, които в Италия никак не са кратки.

 

Кантората ни представлява пострадалите от ПТП при реализирането на правата им за обезщетение на претърпените вреди без предварително заплащане на адвокатски хонорар. Такъв се дължи само след като клиентът получи застрахователното обезщетение.

 

 

   КАНТОРА БЕРГАЛИО
     АДВОКАТИ С БЪЛГАРСКИ В ИТАЛИЯ 

bottom of page